: مراحل نهایی زیرسازی و روسازی خطوط ریلی تونل - پایگاه خبری شهر بیست
تکمیل بیش از ۱۷ کیلومتر زیرسازی و روسازی خطوط ریلی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تکمیل بیش از ۱۷ کیلومتر زیرسازی و روسازی خطوط ریلی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان قطار شهری شهرداری قم گفت: مراحل نهایی زیرسازی و روسازی خطوط ریلی تونل و دپو به طول ۱۷.۵ کیلومتر، شامل ۲ خط مسیر تونلی در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد.