اختلاف در حل اختلاف - پایگاه خبری شهر بیست
اختلاف در حل اختلاف! ۲۷ تیر ۱۴۰۰

اختلاف در حل اختلاف!

دفتر و اسناد را بر‌می‌دارم و از اتاق شعبه ۲ حل اختلاف قم خارج ‌می‌شوم. در راه فکر ‌می‌کنم که هیئت حل اختلاف یعنی چند نفر اما من که با یک نفر طرف بودم نه یک هیئت. تازه من اختلافم با دارایی بوده و این آقا هم از خود دارایی بود. یعنی قاضی و طرف دعوی یکی بود!