یامولا
رشد نماهای شبه رومی در سایه فرهنگ بساز بفروشی 10 فروردین 1400

رشد نماهای شبه رومی در سایه فرهنگ بساز بفروشی

رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه یکی از مهمترین پیامدهای نماهای شبه رومی، تهدید هویت بومی در معماری و شهرسازی در سطح هر محله، منطقه و حتی یک شهر است، گفت: فرهنگ بساز بفروشی تأثیر بسیاری در رشد این گونه نماها دارد.