کسری بودجه شهرداری قم
بودجه شهری در مسیر شفافیت و انضباط مالی بیشتر 16 فروردین 1400

بودجه شهری در مسیر شفافیت و انضباط مالی بیشتر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، به گزارش حسابرسی بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری قم پرداخت و گفت: این گزارش بیانگر حدود یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد در برابر حدود دو هزار و ۳۳ میلیارد تومان هزینه و در نتیجه کسری حدود ۴۰۳ میلیارد تومانی است اما باید توجه داشت که سال ۱۳۹۸، سال آغاز تورم افسارگسیخته در کشور بویژه با افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود.