تغییر کاربری پارکینگ مکانیزه قم - پایگاه خبری شهر بیست
تغییر کاربری پارکینگ مکانیزه معلم قم تصویب شد 17 خرداد 1400

تغییر کاربری پارکینگ مکانیزه معلم قم تصویب شد

اعضای شورای اسلامی شهر قم با تغییر کاربری پارکینگ مکانیزه معلم و جانمایی ساخت آن در محلی دیگر موافقت کردند.