کیست تخمدان سه کیلویی
خروج کیست تخمدان سه کیلویی از زن باردار قمی 16 فروردین 1400

خروج کیست تخمدان سه کیلویی از زن باردار قمی

مدیر درمان تأمین اجتماعی قم گفت: عمل جراحی خروج کیست تخمدان سه کیلویی در بیمارستان امام رضا(ع) با موفقیت انجام شد.