کارکنان شرکتی شهرداری قم - پایگاه خبری شهر بیست
صدور مجوز انعقاد قرارداد «کار معین» برای کارکنان شرکتی شهرداری قم 25 اردیبهشت 1400

صدور مجوز انعقاد قرارداد «کار معین» برای کارکنان شرکتی شهرداری قم

شهردار قم از اخذ مجوز انعقاد قرارداد «کار معین» برای ۲۳۶ نفر از کارکنان شرکتی شهرداری قم خبر داد.