سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان قم
کشف احتکار محموله روغن خوراکی در قم 08 فروردین 1400

کشف احتکار محموله روغن خوراکی در قم

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف احتکار محموله روغن خوراکی در قم خبر داد.