اسلامی سخنگوی شورای اسلامی شهر قم - پایگاه خبری شهر بیست
آخرین جزئیات از وضعیت پروژه شهید کاظمی 20 اسفند 1397
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تشریح کرد

آخرین جزئیات از وضعیت پروژه شهید کاظمی

شهر بیست/ سخنگوی شورای اسلامی شهر قم به بیان آخرین جزئیات از پروژه شهید کاظمی پرداخت.