تصاویر/ سینما تربیت در آستانه افتتاح
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 45785 | تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۸ |

شهر بیست/ سینما تربیت قم با پایان یافتن مراحل نوسازی در آستانه افتتاح قرار دارد و به‌زودی پذیرای علاقه‌مندان به هنر هفتم می‌شود. 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآموزش و پرورش قماخباراخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماکران فیلم در سینما تربیتاهالی سینمابلیت سینما تربیتبلیت سینما تربیت قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتربیتتصاویر سینما تربیت قمتصاویر سینما تربیت قم در آستانه افتتاحتصاویر قمتصاویر نوسازی سینما تربیتتیکتجدیدترین تصاویر سینما تربیت قمخبر قمخبری قمرزرو فیلم در سینما تربیت قمرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسالن سینما تربیتسالن سینما تربیت قمسایت شهر بیستسایت شهر20سینماسینما تربیتسینما تربیت آموزش و پرورش قمسینما تربیت در آستانه افتتاحسینما تربیت قمسینما تربیت قم در آستانه افتتاحسینما تیکتسینما در قمشهرشهر 20شهر بیستشهر قمشهر۲۰شهربیستعلی محمدیعلی محمدی مدیر سینما تربیت قمفیلم در سینما تربیت قمفیلم سینماییقمقم تیکتقمیقمیهاگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسمخاطبان سینمانوسازی سالن سینما تربیتنوسازی سینما تربیتنوسازی سینما تربیت قمهنر هفتم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه