تصاویر/ در سوگ اهل قلم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 44535 | تاریخ انتشار : 01 آذر 1400 - 13:01 |
شهر بیست/ آیین بزرگداشت ناشران و مؤلفان درگذشته ناشی از بیماری کرونا در قم با عنوان «در سوگ اهل قلم» با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.
برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبر قماخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قماستان قماهالی فرهنگاهالی فرهنگ قماهل قلمبزرگداشت ناشران و مؤلفان درگذشته ناشی از بیماری کرونا در قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتالار شهید آوینیتالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمتصاویر بزرگداشت ناشران و مؤلفان درگذشته ناشی از بیماری کرونا در قمتصاویر در سوگ قلمتصاویر در سوگ قلم قمتصاویر قمحسینی کاشانیحسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمدر سوگ اهل قلمدر سوگ اهل قلم با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدر سوگ اهل قلم با حضور یاسر احمدونددر سوگ اهل قلم قمرئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان قمسازمان فرهنگی هنری شهرداری قمسایت شهر بیستسایت شهر20سید موسی حسینی کاشانیشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستفرهنگفرهنگ قمقمیقمیهاکتابکتاب قمکروناگزارش تصویریگزارش تصویری قممؤلفانمؤلفان قممجتبی محمودیانناشرانناشران قمنویسندگان قموزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قمیاسر احمدوندیاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامییاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر ارشاد
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه