تصاویر/ ویژه‌برنامه بزرگداشت حافظ در کانون پرورش فکری قم
عکاس : محمد علی جلالی | شناسه خبر : 42331 | تاریخ انتشار : 20 مهر 1400 - 23:41 |

شهر بیست/ به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم، محفل ادبی «شهد و شکر» به مناسبت روز ملی بزرگداشت حافظ برگزار شد.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماحمد عزتی پوراخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار پلیس قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قمادبیاتادبیات فارسیاستان قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر حافظ خوانیتصاویر قمتصاویر نشست ادبی شهد و شکر در قمحافظحافظ خوانیحافظ خوانی در قمحامد حجتی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمروز ملی بزرگداشت حافظروز ملی حافظسایت شهر بیستسایت شهر20سید امیر طباطبایی معاون فرهنگی و اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمشهد و شکر در قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستقمقمیقمیهاکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمکروناگزارش تصویریگزارش تصویری قممدیرکل کانون پرورش فکری قممدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمنشست ادبی شهد و شکرنشست ادبی شهد و شکر در قمواحد سیار روستایی کانون پرورش فکری
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه