کفاش
شورای راهبری ادبیات داستانی حوزه هنری قم تشکیل شد ۱۵ دی ۱۴۰۰

شورای راهبری ادبیات داستانی حوزه هنری قم تشکیل شد

شورای راهبری ادبیات داستانی حوزه هنری قم با حضور جمعی از نویسندگان استان تشکیل شد.