کارگردان نمایش شاعرانگی یک شازده شوربخت - پایگاه خبری شهر بیست
«شاعرانگی یک شازده شوربخت» روی صحنه رفت 10 تیر 1400

«شاعرانگی یک شازده شوربخت» روی صحنه رفت

نمایش «شاعرانگی یک شازده شوربخت» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی در خانه نمایش قم به روی صحنه رفت.