کاتبان قرآن - پایگاه خبری شهر بیست
مشق نور 20 اردیبهشت 1400
روایت هنرمند قمی از کتابت آیات قرآنی؛

مشق نور

استاد علیرضا بخشی هنرمند خوشنویس قمی کلام خدا را مشق کرده و حاصل هنرش رسیده به دست مردم تا وقت خلوتشان با خدا از روی دست او با خدا حرف بزنند.