مدیرکل امور فنی استانداری قم
قم پیشتاز اجرای طرح ملی مسکن در کشور 04 فروردین 1400

قم پیشتاز اجرای طرح ملی مسکن در کشور

مدیرکل امور فنی استانداری قم با بیان اینکه قم اولین به عنوان نخستین استان کشور کلنگ طرح اقدام ملی مسکن را زده است، گفت: هم اکنون این طرح در استان دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجهی است.