فیلم پلیسی - پایگاه خبری شهر بیست
متری شیش و نیمِ روستایی؛ قدمی به پیش یا پس ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
شهر بیست گزارش می‌دهد

متری شیش و نیمِ روستایی؛ قدمی به پیش یا پس

شهر بیست/ بعد از موفقیت «ابد و یک روز» سعید روستایی، همه منتظر بودند که ببینند آیا «متری شیش و نیم» در حد و اندازه فیلم اول او ظاهر شده است؟