سیاسست بازی
پرهیز از سیاست‌بازی در مدیریت شهری 15 فروردین 1400

پرهیز از سیاست‌بازی در مدیریت شهری

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم به پرهیز از ورود سیاست‌بازی در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در مدیریت شهری اختلافات سیاسی راه نداشته و قم به‌عنوان پایلوت می‌تواند مدیریت صحیح شهری بر مبنای همکاری حوزه و شهرداری را پایه‌گذاری کند.