زندانیان دیه
۱۷۲ نفر از محکومان مالی قم آزاد شدند 17 فروردین 1400

۱۷۲ نفر از محکومان مالی قم آزاد شدند

مدیر نمایندگی ستاد دیه قم گفت: سال گذشته ۱۷۲ نفر از محکومان مالی در این استان با کمک خیران و پیگیری این ستاد آزاد شدند.