توصیه های محمود انوشه - پایگاه خبری شهر بیست
توصیه‌های دکتر انوشه برای انتخاب همسر ۲۲ تیر ۱۴۰۰

توصیه‌های دکتر انوشه برای انتخاب همسر

دکتر محمود انوشه گفت: برای شروع زندگی مشترک، باید مشاهده، مصاحبه (جلساتی برای گفت‌وگو میان دختر و پسر)، مکاشفه یعنی تحقیق درست و منطقی در مورد طرف مقابل و مشاوره صحیح را مد نظر قرار داد تا انتخاب صحیحی داشت.