استقبال - پایگاه خبری شهر بیست
استقبال از فصل بهار با اجرای ۲۶ پروژه زیباسازی شهری ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

استقبال از فصل بهار با اجرای ۲۶ پروژه زیباسازی شهری

استقبال از سال جدید و فصل بهار در قم با اجرای ۲۶ پروژه در حوزه سیما و منظر شهری انجام شده است.