استعفای رئیس شورای شهر قم - پایگاه خبری شهر بیست
از تصویب استعفای رئیس شورا تا تسریع فرایند تملک فاز ۵ عمار یاسر ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

از تصویب استعفای رئیس شورا تا تسریع فرایند تملک فاز ۵ عمار یاسر

استعفای رئیس شورای شهر قم برای دومین بار در دستور جلسه علنی این شورا قرار گرفت و تصویب شد.