اخبار پزشکی - پایگاه خبری شهر بیست
جامعه پزشکی دچار خودبرتربینی نشود/ طبیب تا زمانی طبیب است که جز درمان مردم چیزی نبیند 02 شهریور 1398

جامعه پزشکی دچار خودبرتربینی نشود/ طبیب تا زمانی طبیب است که جز درمان مردم چیزی نبیند

شهر بیست/ استاندار قم گفت: جامعه پزشکی دارای منزلت بالای اجتماعی است ولی پزشکان هرگز نباید دچار خودبرتر بینی شوند. به گفته دکتر قریب، پزشک زمانی که خود را ببیند دیگر پزشک حقیقی نیست، طبیب تا زمانی طبیب است که جز مردم و درمان آنان چیزی نبیند.