تصاویر / نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 45704 | تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۹ |

شهر بیست/ نشست خبری آیت‌الله رئیسی رئیس‌ جمهور با اصحاب رسانه در پایان سفر هیئت دولت به قم در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآیت الله رئیسیاخباراخبار قماستان قماصحاب رسانه قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویرتصاویر قمتصاویر نشست خبری رئیس جمهورتصاویر نشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران قمتصاویر نشست خبری رئیس جمهور در قمخبر قمخبرنگارانخبرنگاران قمخبری قمدولت سیزدهمدولت مردمیرئیس جمهوررئیس جمهور در قمرئیسیرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسایت شهر بیستسایت شهر20سفر رئیس جمهور به قمسفر هیئت دولت به قمسید ابراهیم رئیسیشهرشهر 20شهر بیستشهر قمشهر۲۰شهربیستعکسعکس نشست خبری رئیس جمهور در قمعکس‌های نشست خبری رئیس جمهور در قمقمقمیقمیهاگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسمدرسه علمیه امام کاظم(ع)نشست خبری آیت الله رئیسی با خبرنگاران قمنشست خبری رئیس جمهور با خبرنگاران قمنشست خبری رئیس جمهور در قمنشست خبری سید ابراهیم رئیسی با خبرنگاران قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه