تصاویر/ در حاشیه اکران فیلم‌های کودک و نوجوان در قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 42216 | تاریخ انتشار : 20 مهر 1400 - 19:23 |

شهر بیست/ سی‌وچهارمین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قم به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم در سینما ونوس برگزار شد.

در حاشیه روز پایانی این جشنواره، حامد حجتی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم از محل برگزاری این جشنواره بازدید کرد.  

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآغاز سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قماخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماکران فیلم‌های کودک و نوجوان در قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر آغاز سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمتصاویر جشنواره فیلم کوددک و نوجوان در قمتصاویر در حاشیه جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمتصاویر قمتصاویر نشست خبری سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمتماشای فیلمجشنواره فیلمجشنواره فیلم کودک و نوجوان در قمجشنواره فیلم‌های کودک و نوجوانجشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمحامد حجتیحامد حجتی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمدر حاشیه جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمدر حاشیه سومین روز جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قمرفیعی موحدسایت شهر بیستسایت شهر20سید امیر طباطبایی معاون فرهنگی و اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمسینماسینما ونوسسینما ونوس قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستعکاسیعکسقمقمیقمیهاکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکودک و نوجوانکودکانکودکان و نوجوانانگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد رفیعی موحدمدیرکل کانون پرورش فکری قممدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمنشست خبری سی‌وچهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در قمنشست خبری سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه