تصاویر/ بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی امامزادگان شاخص قم
عکاس : حسین یاراحمدی | شناسه خبر : 43349 | تاریخ انتشار : 10 آبان 1400 - 21:06 |

شهر بیست/ تور رسانه‌ای بازدید از پروژه‌های عمرانی امامزادگان شاخص استان قم با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

برچسب ها
آستان امامزاده سید علیآستان امامزاده شاه سید علیاداره کل اوقاف قماداره‌کل اوقاف و امور خیریه قماصحاب رسانهاصحاب رسانه قمافطاری ساده در امامزاده سید علیامامزادگانامامزادگان قمامامزاده احمدامامزاده سید علیامامزاده موسی مبرقعاوقاف قمبازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی امامزادگان شاخص قمبازدید خبرنگاران قمبقاع متبرکهبقاع متبرکه قمتصاویر آستان امامزاده سید علیتصاویر افطاری در حرم امامزاده سید علیتصاویر افطاری ساده در حرم امامزاده سید علی قمتصاویر افطاری ساده در حرم امامزاده شاه سید علیتصاویر امامزاده موسی مبرقعتصاویر بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی امامزادگان شاخص قمتصاویر تور رسانه‌ای بازدید از عملیات عمرانی امامزادگان شاخص استان قمتصاویر چهل اخترانتور رسانه‌ایتور رسانه‌ای بازدید از عملیات عمرانی امامزادگان شاخص استان قمچهل اخترانحسین یاراحمدیحسین یاراحمدی عکاسحسین یاراحمدی عکاس قمخبرنگارانخبرنگاران قمشاه احمد بن قاسمشاه سید علیعکاسانعکاسان خبری قمعکاسان قمیاراحمدی
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه